Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.1.2020.WL

Gogolin, dnia 24 sierpnia 2020 r.

WG.III.6220.1.2020.WL

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Burmistrz Gogolina

                                                                              zawiadamia Strony postępowania

o uzupełnieniu, na wniosek strony postępowania, postanowieniem nr WG.III.6220.1.2020.WL z dnia 24.08.2020 r., wydanej na wniosek Pana Olafa Korgel - pełnomocnika Gospodarka Solarna Sp. z o.o., ul. 3 Maja 9, 48‑250 Głogówek, z dnia 22.01.2020 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.III.6220.1.2020 z dnia 24 lipca 2020 r. dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 585, 586/2 w miejscowości Obrowiec” na działkach nr 585 i 586/2, k.m. 4, obręb Obrowiec. W przedmiotowej decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz określono warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia.  Uzupełnienie treści ww. decyzji dokonane ww. postanowieniem dotyczy zachowania istniejącej melioracji na terenie działek objętych przedsięwzięciem.

Z treścią ww. decyzji oraz postanowienia, a także pozostałą dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 31), od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.          

Jako że zgłoszenie żądania uzupełnienia ww. decyzji, a następnie wydane ww. postanowienie dokonuje zmiany w wydanej decyzji Burmistrza Gogolina nr WG.III.6220.1.2020.WL z dnia 24.07.2020  r. o środowiskowych uwarunkowaniach, od ww. decyzji Burmistrza Gogolina ponownie służy stronom możliwość  odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Gogolina, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia (art. 127 i 129 Kodeksu postępowania administracyjnego).

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Obrowiec (obręb Obrowiec))

(informację o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gogolin, dnia 24 sierpnia 2020 r.

WG.III.6220.1.2020.WL

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

Na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) Burmistrz Gogolina

podaje do publicznej wiadomości informację

o uzupełnieniu, na wniosek strony postępowania, postanowieniem nr WG.III.6220.1.2020.WL z dnia 24.08.2020 r., wydanej na wniosek Pana Olafa Korgel - pełnomocnika Gospodarka Solarna Sp. z o.o., ul. 3 Maja 9, 48‑250 Głogówek, z dnia 22.01.2020 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.III.6220.1.2020 z dnia 24 lipca 2020 r. dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 585, 586/2 w miejscowości Obrowiec” na działkach nr 585 i 586/2, k.m. 4, obręb Obrowiec. W przedmiotowej decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz określono warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia.  Uzupełnienie treści ww. decyzji dokonane ww. postanowieniem dotyczy zachowania istniejącej melioracji na terenie działek objętych przedsięwzięciem.

Z treścią ww. decyzji oraz postanowienia, a także pozostałą dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 31), od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Obrowiec (obręb Obrowiec))

(informację o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).