Gospodarka odpadami - opłaty

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFFormularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r..pdf

 

Wysokości opłat

Od 1 stycznia 2019 r. jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

1) od gospodarstwa domowego 1-osobowego 16,00 zł miesięcznie,

2) od gospodarstwa domowego 2-osobowego 28,50 zł miesięcznie,

3) od gospodarstwa domowego 3-osobowego 39,50 zł miesięcznie,

4) od gospodarstwa domowego 4-osobowego 50,50 zł miesięcznie,

5) od gospodarstwa domowego 5-osobowego 58,50 zł miesięcznie,

6) od gospodarstwa domowego 6-osobowego 63,50 zł miesięcznie,

7) od gospodarstwa domowego 7-osobowego 68,50 zł miesięcznie,

7) od gospodarstwa domowego więcej niż 7-osobowego 73,50 zł miesięcznie,

Stawka opłaty jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 32,00 zł miesięcznie za każdą osobę w gospodarstwie domowym.

 

Terminy i sposoby wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w następujących terminach:

  • za I kwartał do 20 marca,
  • za II kwartał do 20 czerwca,
  • za III kwartał do 20 września,
  • za IV kwartał do 20 listopada.

Opłaty można uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego, przelewem na indywidualny dla każdego właściciela nieruchomości rachunek bankowy lub w drodze inkasa u sołtysa.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w Urzędzie Miejskim w Gogolinie pierwszą deklarację w przypadku zamieszkania na nieruchomości pierwszych mieszkańców lub nową deklarację w przypadku gdy wystąpią inne zmiany w zakresie danych określonych w deklaracji (przede wszystkim zmiany w zakresie ilości osób zamieszkujących w nieruchomości). Pierwszą lub nową deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku nie złożenia deklaracji w ww. terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, zostaje określona w drodze decyzji.

W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach opłaty wynikającej z niniejszej deklaracji  lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.