Gospodarka odpadami - opłaty

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFFormularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r..pdf

 

Wysokości opłat

Od 1 stycznia 2019 r. jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

1) od gospodarstwa domowego 1-osobowego 16,00 zł miesięcznie,

2) od gospodarstwa domowego 2-osobowego 28,50 zł miesięcznie,

3) od gospodarstwa domowego 3-osobowego 39,50 zł miesięcznie,

4) od gospodarstwa domowego 4-osobowego 50,50 zł miesięcznie,

5) od gospodarstwa domowego 5-osobowego 58,50 zł miesięcznie,

6) od gospodarstwa domowego 6-osobowego 63,50 zł miesięcznie,

7) od gospodarstwa domowego 7-osobowego 68,50 zł miesięcznie,

7) od gospodarstwa domowego więcej niż 7-osobowego 73,50 zł miesięcznie,

Stawka opłaty jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 32,00 zł miesięcznie za każdą osobę w gospodarstwie domowym.

 

Terminy i sposoby wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w następujących terminach:

  • za I kwartał do 20 marca,
  • za II kwartał do 20 czerwca,
  • za III kwartał do 20 września,
  • za IV kwartał do 20 listopada.

Opłaty można uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego, przelewem na indywidualny dla każdego właściciela nieruchomości rachunek bankowy lub w drodze inkasa u sołtysa.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklaracji w terminie do 10  dnia  miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku nowej deklaracji związanej ze zgonem mieszkańca można to uczynić do 6 miesięcy od dnia zgonu.

W przypadku nie złożenia deklaracji w ww. terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, zostaje określona w drodze decyzji.

W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach opłaty wynikającej z niniejszej deklaracji  lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.