Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Aktualizacja 25.11.2020r.

INFORMACJA
o wznowieniu naboru na stanowisko urzędnicze

 

INSPEKTORA
w Urzędzie Miejskim w Gogolinie
w Wydziale Rozwoju i Promocji

 

Wznawia się nabór ogłoszony w dniu 26 października 2020 r. na stanowisko inspektora w Wydziale Rozwoju i Promocji.

Jednocześnie termin składania dokumentów aplikacyjnych wskazanych w ogłoszeniu o naborze ulega wydłużeniu do dnia 1 grudnia 2020 r.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

PDFInformacja o wznowieniu naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor WPK (skan z odręcznym podpisem).pdf


INFORMACJA
o wstrzymaniu naboru na stanowisko urzędnicze

 

INSPEKTORA
w Urzędzie Miejskim w Gogolinie
w Wydziale Rozwoju i Promocji

 

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze bezpieczeństwo kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz pracowników, informuję, że zawiesza się do odwołania nabór ogłoszony w dniu 26 października 2020 r. na stanowisko inspektora w Wydziale Rozwoju i Promocji.

Informacja, że o wznowieniu naboru zostanie podana w odrębnym komunikacie.

 

Z-ca Burmistrza Gogolina

Krzysztof Reinert

 

PDFInformacja o wstrzymaniu naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor WPK (skan z odręcznym podpisem).pdf


BURMISTRZ GOGOLINA
URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE
47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTOR

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie
w Wydziale Rozwoju i Promocji

w wymiarze pełny etat

 1. Wymagania niezbędne:
  1) wykształcenie wyższe;
  2) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019, poz. 1282);
  3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5) nieposzlakowana opinia;
  6) minimalny staż pracy 3 lata.
 1. Wymagania dodatkowe:
  1) doświadczenie związane z marketingiem;
  2) znajomość ustawy o samorządzie gminnym;
  3) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;
  4) znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  5) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
  6) obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych oraz poczty elektronicznej;
  7) znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej;
  8) umiejętność redagowania tekstów promocyjnych i okolicznościowych;
  9) dyspozycyjność.
 1. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:
  1) podejmowanie wszelkich działań związanych z promocją gminy w kraju i za granicą;
  2) przygotowywanie i zlecanie edycji wydawnictw promujących gminę;
  3) przygotowywanie, zlecanie wykonania i rozliczanie dystrybucji materiałów promocyjnych;
  4) propagowanie turystyki;
  5) organizowanie seminariów, konferencji i innych imprez informacyjnych i promocyjnych umożliwiających wymianę doświadczeń oraz nawiązaniu wzajemnych kontaktów przez instytucje i podmioty gospodarcze;
  6) prowadzenie spraw związanych z archiwizacją dokumentów w wydziale;
  7) prowadzenie spraw związanych z obsługą systemu CEIDG;
  8) obsługa spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;
  9) przeprowadzanie procedury konkursowej na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
  10) sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań zleconych stowarzyszeniom i innym organizacjom społecznym w ww. obszarach.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  1) stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku;
  2) praca w pomieszczeniu zlokalizowanym w budynku posiadającym windę i sanitariaty dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
  3) praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji;
  4) praca związana jest z wyjazdami.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wrześniu 2020 r. jest niższy niż 6%.
 1. Wymagane dokumenty:
  1) kwestionariusz osobowy osoby starającej się o zatrudnienie;
  2) list motywacyjny;
  3) kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie (poświadczona przez kandydata za zgodne z oryginałem);
  4) życiorys – cv z opisem pracy zawodowej;
  5) kserokopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem) lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
  6) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
  7) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  8) oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
  9) oświadczenie o znajomości przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dostępie do informacji publicznej, Kodeksu postępowania administracyjnego;
  10) oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  11) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
  12) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg poniższego wzoru:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U.  2018 poz. 1260).
  data i podpis”;
  13) oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gogolinie wg wzoru:
  „Oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gogolinie.
  data i podpis”;
  14) kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem) – w sytuacji gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
  15) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem), poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli UE).

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Rozwoju i Promocji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie” w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gogolinie w godzinach pracy urzędu lub przesłać (decyduje data wpływu do urzędu) na adres Urzędu Miejskiego w Gogolinie ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin w terminie do dnia 10 listopada 2020r.

Osoba wybrana przed zatrudnieniem musi przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna

dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Gogolinie z siedzibą w Gogolinie ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin.

Celem przetwarzania danych jest wykonanie procedur naboru na stanowisko pracownika samorządowego.

Administrator powołał inspektora ochrony danych, dane kontaktowe do inspektora: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, e-mail: urzad@gogolin.pl

Podczas procesu rekrutacji Administrator wymaga podania danych osobowych w zakresie imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego, potwierdzenie posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, potwierdzenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy Dz. U. z 2018 r. poz. 917 oraz art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2018 r. poz. 1260). 

Pozostałe dane osobowe wykraczające poza powyższy zakres np. numer telefonu, adres e-mail lub kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych- tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

W zakresie Pani/Pana danych osobowych, co do których została wyrażona zgoda na przetwarzanie, przysługują Pani/Panu prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania danych;
3) prawo do usunięcia danych;
4) prawo ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
6) prawo do cofnięcia zgody;
7) prawo do przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres
e-mail: urzad@gogolin.pl

Z-ca Burmistrza Gogolina

Krzysztof Reinert

PDFOgłoszenie o naborze - inspektor WPK (skan z odręcznym podpisem).pdf