Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie

Zarządzenie Nr Or.I.0050.2.2021
Burmistrza Gogolina
z dnia 5 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 poz. 1876 i 2369) oraz § 1 ust. 5 Zarządzenia Nr WA.120.1.25.2012 Burmistrza Gogolina z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru, zarządzam co następuje:

 § 1.1.Ogłaszam nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie.

 2. Treść ogłoszenia o naborze zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W celu przeprowadzenia naboru powołuję komisję konkursową w składzie:

 1. Krzysztof Reinert – przewodniczący
 2. Iwona Skowronek – członek
 3. Dorota Lubczyk – członek.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Administracyjnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr  Or.I.0050.2.2021
Burmistrza Gogolina
z dnia 5 stycznia 2021 r.

BURMISTRZ GOGOLINA
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
KIEROWNIKA
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie

 1.  Nazwa i adres jednostki:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie, ul. Strzelecka 20 oraz Plac Dworcowy 2, 47-320 Gogolin.
   
 2. Wymagania niezbędne:
  1) wykształcenie wyższe;
  2) obywatelstwo polskie;
  3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  4) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  5) co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej;
  6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  7) nieposzlakowana opinia;
  8) niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  9) znajomość przepisów prawa, w szczególności:

- ustawy o pomocy społecznej;
- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- ustawy o dodatkach mieszkaniowych;
- ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
- ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- ustawy o świadczeniach rodzinnych;
- ustawy o samorządzie gminnym;
- ustawy o pracownikach samorządowych;
- prawa pracy;
- kodeksu postepowania administracyjnego;
- ustawy o finansach publicznych;
- ustawy prawo zamówień publicznych;
- przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw i przepisów.

 1. Wymagania dodatkowe:
  1) umiejętność kierowania zespołem, planowania i sprawnej organizacji pracy;
  2) doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym;
  3) znajomość procedur i doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych środków pozabudżetowych na statutową działalność ośrodka;
  4) prawo jazdy kat. B.
   
 2. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:
  1) kierowanie pracą Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
  2) nadzór nad kompleksową, sprawną, terminową oraz zgodną z prawem realizacją zadań ośrodka;
  3) współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami w celu realizacji zadań społecznych;
  4) zarządzanie powierzonym mieniem;
  5) opracowywanie, aktualizacja i skuteczne wdrażanie strategicznych dokumentów i programów gminy, prognoz w zakresie pomocy społecznej i innych zadań realizowanych przez ośrodek;
  6) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach, zgodnie z delegacjami ustawowymi oraz upoważnieniami Burmistrza Gogolina, w sprawach z zakresu działania ośrodka;
  7) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Gogolinie dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań ośrodka;
  8) składanie Radzie Miejskiej w Gogolinie corocznych sprawozdań z działalności oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz innych realizowanych zadań,
  9) wykonywanie obowiązków pracodawcy wobec pracowników ośrodka.
   
 3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  1) miejsce pracy mieści się na 1 piętrze w budynku przy ul. Strzeleckiej 20, bez windy;
  2) siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie mieści się w 2 budynkach: przy ul. Strzeleckiej 20 oraz Plac Dworcowy 2;
  3) stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz wyjazdami służbowymi;
  4) praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji;
  5) wymiar czasu pracy: pełny;
  6) z dniem 1 kwietnia 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie zostanie przekształcony w Centrum Usług Społecznych.
   
 4. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie: w miesiącu grudniu 2020 r. jest niższy niż 6%.
   
 5. Wymagane dokumenty:
  1) kwestionariusz osobowy osoby starającej się o zatrudnienie (własnoręczny podpis);
  2) list motywacyjny (własnoręczny podpis);
  3) życiorys – cv z opisem pracy zawodowej (własnoręczny podpis);
  4) kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie (poświadczona przez kandydata za zgodne z oryginałem);
  5) kserokopia dokumentu potwierdzającego ukończoną specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art. 122 ustawy o pomocy społecznej (poświadczona przez kandydata za zgodne z oryginałem);
  6) kserokopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem) lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
  7) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
  8) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
  10) oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  11) oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  12) oświadczenie o znajomości przepisów zawartych w ogłoszeniu o naborze;
  13) klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zawarta w załączniku do ogłoszenia.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „Nabór na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie” w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gogolinie w godzinach pracy urzędu lub przesłać (decyduje data wpływu do urzędu) na adres Urzędu Miejskiego w Gogolinie ul. Krapkowicka 6,  47-320 Gogolin w terminie do dnia  20 stycznia 2021r.

 1. Informacje dodatkowe:
  1) osoba wybrana przed zatrudnieniem musi przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie;
  2) dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
  3) postepowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami;
  4) osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postepowania, zostaną poinformowane indywidualnie i zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną;
  5) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

Załącznik do ogłoszenia o naborze na stanowisko
Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie

 1. Klauzula zgody.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L.2016.119.1) – wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb rekrutacji.

 

…………………………….

(data i czytelny podpis kandydata)

 

II. Klauzula informacyjna dla kandydatów do zatrudnienia.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Gogolinie z siedzibą w Gogolinie ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin.

Celem przetwarzania danych jest wykonanie procedur naboru na stanowisko pracownika samorządowego.

Administrator powołał inspektora ochrony danych, dane kontaktowe do inspektora: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, e-mail: urzad@gogolin.pl

Podczas procesu rekrutacji Administrator wymaga podania danych osobowych w zakresie imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego, potwierdzenie posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, potwierdzenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy Dz. U. z 2018 r. poz. 917 oraz art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2018 r. poz. 1260). 

Pozostałe dane osobowe wykraczające poza powyższy zakres np. numer telefonu, adres e-mail lub kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych- tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

W zakresie Pani/Pana danych osobowych, co do których została wyrażona zgoda na przetwarzanie, przysługują Pani/Panu prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania danych
3) prawo do usunięcia danych
4) prawo ograniczenia przetwarzania
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
6) prawo do cofnięcia zgody
7) prawo do przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: urzad@gogolin.pl

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.2.2021 (skan z odręcznym podpisem).pdf