Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 27 maja 2021r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie (Plac Dworcowy 5) odbędzie się XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad
 3. zmiana planu pracy Rady Miejskiej w Gogolinie na 2021 rok;
 4. zmiana planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia na 2021 rok;
 5. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
 6. interpelacje i zapytania radnych;
 7. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji;
 8. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 9. przedstawienie raportu o stanie gminy Gogolin za rok 2020;
 10. sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok;
 11. sprawozdanie z działalności Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku za 2020 rok;
 12. sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2020 rok;
 13. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za rok 2020,
 2. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gogolin,
 3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (działka 436 k.m. 2 obręb Malnia),
 4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (działki 448 i 449 k.m. 4 obręb Kamionek),
 5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 207/4 k.m. 4 obręb Gogolin 2)
 6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1, o pow.0,0200 ha),
 7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1, o pow. 0,0300 ha),
 8. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (część działki 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1,
  o pow. 0,0400 ha),
 9. określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2021-2030”, w tym trybu jego konsultacji o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 10. rozpatrzenia wniosku,
 11. zwolnienia od podatku od nieruchomości,
 12. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok;

14. wolne wnioski i informacje;

15. zakończenie obrad sesji.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną zachęcam mieszkańców o rozważenie braku osobistego udziału w Sesji i skorzystanie z bezpośredniej transmisji Sesji on-line zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

 

INFORMACJA  O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU MIESZKANCÓW W DEBACIE
NAD RAPORTEM O STANIE GMINY GOGOLIN ZA ROK 2020

 

Zgodnie z § 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) Burmistrz Gogolina przedstawił Raport o stanie Gminy Gogolinza rok 2020.

Uprzejmie informuję, że na sesji Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 24 czerwca 2021 r., która rozpocznie się o godz. 10.00 odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Gogolin za rok 2020. W czerwcowej debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos radni bez ograniczeń czasowych oraz mieszkańcy Gminy Gogolin.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 1, 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713 i 1378) mieszkańcy gminy Gogolin mogą zabrać głos  w debacie nad raportem w liczbie maksymalnie 15.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy Gogolin składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego brać udział w debacie. Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

A zatem zgłoszenia mieszkańców do udziału w czerwcowej debacie nad raportem o stanie Gminy Gogolin za rok 2020 są przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6 (parter, pok. 10) do dnia 23 czerwca 2021r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gogolinie (tj. pon. 7.30-16.30, wt.-czw.7.30-15.30, pt. 7.30-14.30).

Mieszkańcy będą mogli zabrać głos według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia.

Zgłoszenia mieszkańców, które wpłyną do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie  po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

PDFRaport o stanie Gminy Gogolin za rok 2020-sig.pdf
DOCXProponowany formularz zgłoszenia do debaty.docx
 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                     /-/ Piotr Czok

PDFProjekt uchwały Nr XXXVII_a_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII_b_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII_c_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII_d_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII_e_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII_f_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII_g_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII_h_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII_i_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII_j_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII_k_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII_l_2021.pdf

Pliki dostępne:
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII_a_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII_b_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII_c_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII_d_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII_e_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII_f_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII_g_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII_h_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII_i_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII_j_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII_k_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII_l_2021.pdf