Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.1.2018

Gogolin, dnia 28 czerwca 2021 r.

Burmistrz Gogolina

WG.III.6220.1.2018

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

Burmistrz Gogolina, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) w ramach prowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie zmiany uwarunkowań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegającego na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski, lokalizacja: działki nr 677/80 i 677/86, obręb Kamień Śląski, z wniosku złożonego w dniu 5 stycznia 2018 r. przez Silesia Ring Sp. z o.o. Sp. K., ul. Lotnicza 5‑7, 47‑325 Kamień Śląski (poprzednio Lotnisko Kamień Śląski Sp. z o.o., ul. Lotnicza 5-7, 47‑325 Kamień Śląski), poprzez podanie do publicznej wiadomości,

zawiadamia wszystkich zainteresowanych:

  1. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
  2. o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. sprawy, tj. z wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniami Burmistrza Gogolina oraz stanowiskami innych organów, w tym dokonanymi przez te organy uzgodnieniami;
  3. o możliwości składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania;
  4. że organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 30 dni.

Informuje się również, że dokumentacja sprawy, jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Infrastruktury i Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 31, w poniedziałek w godzinach od 730 do 1630, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w piątek od 7.30 do 14.30.          

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin;
  • ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie przy ul. Krapkowickiej 6, 47-320 Gogolin;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej:.

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 30 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Kamień Śląski (obręb Kamień Śląski), Kamionek (obręb Kamionek))

(dane o postanowieniu Burmistrza Gogolina o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz o raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko zamieszczono publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).